שטר מינוי שליחות לעשיית פרוזבול
הרני למנות בזה את הגאון הרב ירון אשכנזי שליט"א או באי כוחו הממונה מטעם הידברות
לשליח לכתוב פרוזבול בעבורי {ובעבור אשתי ובני ובנותיי}
ולמסור כל חוב שיש לי בין בע"פ בין בכתב לבית הדין הגדול אשר בעיה"ק ירושלים ת"ו, הלא הם הדיינים: הראשון לציון הרב הראשי לישראל, אב"ד בבית הדין הגדול, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, וחבר בית הדין הגדול הגאון רבי יעקב זמיר שליט"א, וחבר בית הדין הגדול הגאון רבי עמוס מיכאל שליט"א.
על מנת שאוכל לגבותו בכל זמן שארצה
והכל שריר וקים
שם מלא
כתובת מדויקת
טלפון
מייל